Algemene voorwaarden


Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF.

Algemene Voorwaarden Liedje Met Naam – digitale downloads

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale downloads die al dan niet tegen betaling worden aangeboden op de website www.liedjemetnaam.nl. Het plaatsen van een bestelling in onze webshop (m.a.w. het downloaden van producten) houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

  1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor digitale producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op de website www.liedjemetnaam.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal geleverd en is na een succesvolle betaling automatisch te downloaden op een speciale downloadpagina.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Liedje Met Naam. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op de website www.liedjemetnaam.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Liedje Met Naam.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Liedje Met Naam. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Liedje Met Naam garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

  1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Liedje Met Naam is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres aan Liedje Met Naam. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals, maar niet uitsluitend, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

  1. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op alle digitale producten van Liedje Met Naam berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om afgeleide werken te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Het is zonder expliciete schriftelijke toestemming van Liedje Met Naam niet toegestaan om de digitale downloads elders op internet te publiceren zoals, maar niet uitsluitend, websites als Facebook.com, YouTube.com, Vimeo.com of webwinkels.

  1. Bedenktijd

5.1 Op digitale producten van Liedje Met Naam, gekocht op www.liedjemetnaam.nl, geldt geen recht van retour. Annuleren van een reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

5.2 De wettelijk bepaalde bedenktijd bij online aankopen is niet van toepassing op digitale content op een niet-materiële drager. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.liedjemetnaam.nl wordt expliciet afstand gedaan van het herroepingsrecht.

5.3 Bij de aankoop van een liedje met volledig gepersonaliseerde tekst, heeft de koper recht op 1 wijziging. Nadat een eerste versie is gemaakt en verzonden naar koper, kan binnen 7 (zeven) dagen nog een wijziging gemaakt worden.

  1. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Liedje Met Naam vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.2 januari 2022